Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Klinika za decu i omladinu
Načelnik Klinike za decu i omladinu
Doc. dr sci. med. Nataša Ljubomirović, spec. psihijatrije

 

Glavna medicinska sestra Klinike za decu i omladinu:
Nataša Cvetković, vms,

Klinika za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje bavi se lečenjem i prevencijom mentalnih poremećaja, zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja dece i omladine, sprovodeći vanbolničke i bolničke aktivnosti. Prvi kontakti sa Klinikom uspostavlja se preko Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (dispanzer) za decu do 15 godina, odnosno Dnevne bolnice za adolescente za mlade uzrasta od 15-24 godina. U okviru Klinike sprovodi se individualna i grupna psihoterapija, porodična terapija, farmakoterapija, defektološki tretman, specijalno-pedagoški tretman i po potrebi uspostavlja kontakta sa školama, centrima za socijalni rad i dr.
Za sva odeljenja Klinike zajedničko je što se uvažava princip najboljeg interesa deteta, a pristup lečenju je timski, integrativan i individualno orijentisan.

 

Odeljenje za specijalističko-konsulativne preglede

Šef Odeljenja:
Mr. sc. med. dr Olivera Aleksić Hil, spec. dečije psihijatrije,


Glavna medicinska sestra :

Biljana Milićević, vms, specijalista za negu u psihijatriji
Kontakt telefon: 011/3307-513

Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede dece se bavi ambulantnim tretmanom dece sa problemima mentalnog zdravlja, do 18 godina. Pregledi dece i mlađih adolescenata do 15 godina se vrše u prizemlju Instituta za mentalno zdravlje, a pregledi adolescenata od 15 do 18 godine se vrše u prostorijama na četvrtom spratu. Najčešći problemi zbog kojih je deci potrebna stručna pomoć su: teškoće prilagođavanja, anksiozna i depresivna stanja, poremećaji regulacije emocija i ponašanja, poremećaji autističnog spektra, psihoze razvojnog doba, problemi u razvoju govora i motorike i teškoće učenja. U ovom Odeljenju se ne leči grupa poremećaja zavisnosti, već se lečenje istih sprovodi u Dnevnoj bolnici za bolesti zavisnosti u adolescenciji Instituta za mentalno zdravlje ( Ul. Paunova br. 2).

Prvi pregledi dece se zakazuje u nadležnom Domu zdravlja kod pedijatra ili školskog lekara (od 5. u mesecu preko IZIS programa). Nadležni pedijatar ili školski lekar može izdati uput bez termina, koji važi 30 dana. U hitnim slučajevima nadležni pedijatra ili školski lekar može izdati i uput za hitan pregled deteta koji važi 24 časa.

Prvi pregledi se obavljaju svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Nakon 14 časova, hitne i nezakazane pacijente zbrinjava dežurni lekar tog dana. Prilikom prvog pregleda potrebno je doneti uput i overenu zdravstvenu knjižicu. Pacijenti koji nisu osiguranici RFZO Beograd ili su iz inostranstva plaćaju lekarski pregled prema važećem cenovniku Instituta za mentalno zdravlje. Neophodno je da dete dođe u pratnji roditelja/zakonskog staratelja/hranitelja, koji su u obavezi da prilože odluku (rešenje) o starateljstvu ukoliko ga ima jedan roditelj ili saglasnost staratelja ukoliko je dete na hraniteljstvu. Pri prvom pregledu su procenjuje aktuelno psihičko stanje deteta, uticaj porodičnog okruženja na dete, te psihijatar donosi odluku o daljim intervencijama za dete i roditelje. U zavisnosti od prirode teškoća primenjuju se različiti tretmani. Pored psihijatrijske dijagnostike i tretmana u Odeljenju za specijalističko konsultativne preglede, deca i roditelji mogu dobiti psihološku eksploraciju i tretman, defektološku dijagnostiku i tretman i specijalno pedagoški tretman, kao i različite vrste savetovanja. Dijagnostiku, ordiniranu farmakoterapiju, savetovanje, psihoterapiju i praćenje svakog deteta i adolescenta vrši ordinirajući psihijatar uz saradnju sa zdravstvenim saradnicima (socijalnim radnicima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima i drugima)


Kliničko odeljenje za decu i omladinu

Šef Kliničkog odeljenja za decu i omladinu:
Doc. sc. med. dr Nataša Ljubomirović, spec. psihijatrije


Glavna medicinska sestra Klinčkog odeljenja za decu i omladinu:
Nataša Cvetković, vms
Kontakt telefon: 011 3307-517 i 011 3307-640

Na kliničkom odeljenju hospitalno se leče deca i mladi uzrasta od 2 do 18 godina. Deca starosti do 7 godina leče se u pratnji roditelja, odnosno zakonskih staratelja.
 
Svakodnevni rad Kliničkog odeljenja zasniva se na kako na individualnom, tako i na grupnom psihoterapijskom radu sa decom i adolescentima koji se sprovodi u odnosu na procenu postojeće psihopatologije. Na Kliničkom odeljenju za decu i omladinu sprovode se sledeće aktivnosti:

  • Okupaciono-radna terapija sa okupaciono-radnim terapeutom
  • Individualni tretmani sa ordinirajućim psihijatrom
  • Psihoterapijske grupe dece i adolescenata na odeljenju -  koje vode lekari i zdravstveni           saradnici sa završenom edukacijom iz psihoterapije
  • Terapijska zajednica i „Šareni petak“
  • Roditeljski sastanci
  • Psihoterapijske grupe roditelja dece ,adolescenata koje vode lekari specijalisti i zdravstveni saradnici koji imju edukacijuiz psihoterapije
  • Psihoterapijske grupe majki male dece, koje su smeštene sa svojom decom  na Kliničkom odeljenju.

Rad na odeljenju je koncipiran po principu timskog rada. U Tim Kliničkog odeljenja uključeni su lekari specijalisti psihijatrije, dečje psihijatrije, lekari na specijalizaciji, medicinske sestre zaposlene na Odeljenju i zdravstveni saradnici (psiholog, socijalni radnik, defektolog, pedagog i drugi stručnjaci po indikaciji).
Kapacitet dečijeg odeljenja je 20 bolničkih postelja, od čega je 6 postelja, odnosno jedna soba, prilagođena prijemu dece sa pratiocem. Svi postupci i procedure sa decom i mladima na Odeljenju sprovode se u skladu sa najboljim interesom deteta i adolescenta, odnosno u duhu dobre kliničke prakse.
Ugovorom o zajedničkom radu sa OŠ „Dragan Hercog“ na odeljenju se u popodnevnim satima odvija školska nastava za decu školskog uzrasta, što je za mlade pacijente od velike važnosti jer im se na ovaj način smanjuje broj izostanaka i propušteno školsko gradivo.


 

Dnevna bolnica za decu "Prof. Dr Svetomir Bojanin"

Šef Dnevne bolnice za decu:
dr Emina Garibović, specijalista dečje psihijatrije


Glavna sestra Dnevne bolnice za decu:
Emilija Đorđić, vms

Kontakt telefon: 011 3307-581

Dnevna bolnica za decu "Prof. Dr Svetomir Bojanin" namenjena je dijagnostici i tretmanu dece sa složenim razvojnim i emocionalnim problemima ( autizam, rane dečje psihoze, teži oblici razvojnih disharmonija, intelektualne insuficijentnosti, različiti oblici razvojnih poremećaja govora i i jezika, elektivni mutizam, poremećaji privrženosti,reaktivna regresivna stanja).

U Dnevoj bolnici za decu primaju se deca starosti 2 do 12 godina. Boravak u Dnevnoj bolnici  za decu je od 3 nedelje u cilju sporovođenja dijagnostičkih procedura, do 3 meseca radi sprovođenja stimulativnog tretmana. Kapacitet Dnevne bolnice za decu je do 15 pacijenata. Rad se odvija u 2 grupe, pri čemu pacijenti dolaze u dogovoreno vreme na svakodnevni tretman, dijagnostiku i boravak. Nakon dispanzerskog pregleda u našoj ustanovi, ponedeljkom se organizuje tim za prijem dece na bolnički tretman u DDB.  U sastavu tima za prijem su dečji psihijatar, defektolog-logoped i glavna medicinska sestra gde se odlučuje o eventualnom prijemu pacijenta u Dnevnu bolnicu za decu.

Svakodnevni rad Dnevne bolnice za decu se zasniva na: dijagnostičkoj proceni koja traje minimum 3 nedelje,a  koja se sprovodi timski (dečji psihijatar, psiholog, defektolog-logoped, genetičar), svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu u grupi male dece koju sprovode vaspitači PU „Savski venac“ u igraonici Dečje dnevne bolnice, individualnom savetovanju roditelja od strane nadležnog lekara, individualnom savetovanju i obuci roditelja od strane defektologa-logopeda, svakodnevnom individualnom defektološko-logopedskom tretmanu deteta. U skladu sa potrebama odvija se i pedagoško vođenje za učenike osnovnih škola od strane nastavnika OŠ „Dragan Hercog“.
U prostorijama DDB sredom se odvijaju psihoterapijske grupe roditelja dece sa razvojnim smetnjama koju sprovodi dečji psihijatar. Petkom se odvijaju grupe roditelja koje sprovode defektolozi i vaspitači o pravilnom načinu stimulacije daljeg razvoja deteta i roditeljskim veštinama.

Jednom nedeljno se održava timski sastanak svih zaposlenih u DDB koji podrazumeva detaljniji plan organizacije tretmana za svako dete primljeno na hospitalni tretman. Za svako dete kreira se individualni terapijski program.
Tokom tretmana sa roditeljima  se pravi dogovor oko načina njihovog učestvovanja u tretmanu, u zavisnosti od prirode problema deteta i njihovih mogućnosti. U terapijskom pristupu kombinuju se raznovrsne specifične terapijske intervencije koje uključuju primenu reedukacije psihomotorike, logopedski tretman, bihejvioralne modifikacije ponašanja, razvoj igre, sposobnosti komunikacije, upotrebu asistivne i alternativne komunikacije, kao i trening roditeljskih veština za stimulaciju razvoja deteta u kućnim uslovima. Roditeljima se daje i preporučuje korisna literatura(DEAPS:http://www.deaps.org/saradnja-autism.html)  Kombinuju se raznovrsne intervencije usmerene ka detetu i porodici, a u cilju kreiranja adekvatnih podsticajnih razvojnih iskustava deteta.


Dnevna bolnica za adolescente

 

Dnevna bolnica za adolescente

Šef Dnevne bolnice za adolescente: 
Dr sc. med.dr Željka Košutić, spec. psihijatrije


Glavna medicinska sestra Dnevne bolnice za adolescente:
Zorica Mičić, vms


Kontakt i obaveštenja:
Tel. + 381 11 3307-682
Fax. + 381 11 3307-684
E-pošta: dbadolescenti@imh.org.rs

U Dnevnoj bolnici za adolescente obavlja se parcijalna hospitalizacija adolescenata i mladih sa psihičkim problemima i teškoćama u formiranju identiteta, uzrasta od 15 do 25 godina. Dnevna bolnica za adolescente može da primi do 30 adolescenata o kojima brine multidisciplinarni tim terapeuta, osmišljavanjem programa lečenja za svakog adolescenta ponaosob. Svaki adolescent je obuhvaćen individualnim planom i programom  lečenja. Vremenski okvir tretmana  adolescenata je svakog  radnog dana od  8-17 časova. Lečenje obuhvata farmakoterapiju, individualnu, grupnu, porodičnu i „Milieu“ terapiju. Organizacija vremena i aktivnosti u Dnevnoj bolnici za adolescente regulisana je Kućnim redom DBA.

Sadržaj ''Milieu'' terapije obuhvata grupnu terapiju, terapijsku zajednicu, radionice, art terapiju, biblioterapiju, aktivno slušanje muzike,radnu terapiju, asertivni trenig, terapiju filmom, psihoedukativne grupe za adolecente, klub Pasaž, rad sa roditeljima, psihodramske radionice, atelje veština i vanbolničke aktivnosti, a aktivnosti se sprovode i održavaju  u skladu sa sa procedurom sprovođenja dijagnostičko terapijskih aktivnosti u Dnevnoj bolnici za adolescente.

U okviru Dnevne bolnice za adolescente funkcioniše Savetovalište za roditelje i Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede adolescenata od 15-24 god. u kojem se  obavljaju prvi i kontrolni pregledi, kao i (psiho)terapija vanbolničkih pacijenata.

Jednom nedeljno u Savetovalištu za roditelje održavaju se psihoedukativne grupe za roditelje/grupna porodična psihoterapija, koju vode edukovani psihoterapeuti, a sistemska porodična terapija i individualno savetovanje odvija se  u dogovoru sa psihoterapeutom po jasno definisanom setingu, a po indikaciji ordinirajućeg psihijatra.

Na Odeljenju za specijalističko konsultativne preglede adolescenata od 15-24 god. pregledi se obavljaju  radnim danima od 8-20 časova a petkom do 14 časova,  prvi i kontrolni pregledi prepodne i (psiho)terapija vanbolničkih pacijenata popodne  nakon 15 časova.

Kroz Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede  adolescenata obavlja se i prijem adolescenata u DBA, preko Tima za prijem koji se održava jednom nedeljno, kada adolescent zajedno sa roditeljem/zakonskim starateljem dolazi u unapred dogovorenom vremenu. Ukoliko se proceni da postoje indikacije za prijem, obavlja se razgovor sa adolescentom i roditeljem/zakonskim starateljem, predlaže se hospitalizacija  uz pružanje informacija i upoznavanje sa procesom tretmana  i informiše se o tačnom datumu i vremenu prijema.


Dokumenti:
Fotografije:
Dnevna bolnica za adolescente
Dečiji dispanzer
Dnevna bolnica za adolescente
Dnevna bolnica za adolescente
Dnevna bolnica za adolescente
Dnevna bolnica za adolescente
Klinika za decu i omladinu
Klinika za decu i omladinu
Dnevna bolnica za adolescente
Dnevna bolnica za adolescente
Dnevna bolnica za adolescente
Dnevna bolnica za adolescente