Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Doktorske disertacije
 • Nataša Ljubomirović: Primena socijalnog grupnog rada u lokalnoj zajednici. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2014.
 • Svetlana Zdravković: Razvojne perspektive psihoterapijskog procesa u analitičkoj psihologiji. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.
 • Maja Milovanović: Kvalitet života pacijenata sa epilepsijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
 • Vera Trbić: Psihosocijalni faktori povezani sa alkoholizmom osoba muškog i ženskog pola. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008.
 • Snežana Filipović: Evaluacija grupne terapije adolescenata iz porodice alkoholičara. Filozofski fakultet u Beogradu, 2007.
 • Bogdan Drakulić: Vremenske karakteristike traumatskog iskustva i subjektivni doživljaj vremena u posttraumatskom stresnom poremećaju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004.
 • Nađa P. Marić: Polne razlike u shizofreniiji – analiza moždane morfologije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003.
 • Snežana Branković: Genetički savet i prenatalna dijagnostika u prevenciji hromozomskih sindroma. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Milica Pejović Milovančević: Kognitivni aspekt moralnog rasuđivanja kod dece s poremećajima ponašanja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
 • Petar Nastasić: Transgeneracijska transmisija i genogram – implikacija za dijagnostiku i tretman porodice. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1997.
 • Branko Ćorić: Uporedna analiza ishoda pojedinih oblika kućnog lečenja kao metoda  u tretmanu i praćenju psihotičnih bolesnika. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1996.
 • Nadežda Krstić: Neuropsihološka analiza poremećaja funkcije pažnje u dece sa razvojnim i organskim diskognitivnim sindromima. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1996.
 • Smiljka Popović-Deušić: Kliničko-epidemiološka istraživanja poremećaja dece i omladine u urbanoj sredini. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
 • Dušica Lečić-Toševski: Distimični poremećaj – tipologija i veza sa poremećajima ličnosti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1993.
 • Irida Petković: Psihosocijalni problemi adolescenata sa epilepsijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1990.
 • Ivan Dimitrijević: Uticaj sistemske porodične terapije alkoholizma na razvojni životni ciklus porodice. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1990.
 • Nenad Rajšić: Interiktalna osnovna aktivnost elektroencefalograma kod epilepsija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1989.
 • Marklena Ivanović: Ekspresija emocija u porodicama pacijenata sa najčešćim tipovima shizofrenije i uticaj na tok bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1989.
 • Tomislav Sedmak: Terapijska zajednica kao metoda lečenja alkoholičara toksikomana. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.
 • Petar Opalić: Teorijske osnove i fenomenološko-evaluacijsko istraživanje egzistencijalističkih aspekata grupne psihoterapije. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1986.
 • Zoja Vuletić: Alkoholičarski porodični sistem i njegov uticaj na psihički i socijalni razvoj deteta. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1984.
 • Ivana Timotijević: Klinički i biohemijski model afektivnih psihoza i primena litijuma. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1983.
 • Marko Munjiza: Neka socijalno-psihijatrijska obeležja afektivnih psihoza u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1982.
 • Veronika Išpanović: Tonično-posturalna psihomotorna i saznajna organizovanost u dece sa razvojnom konstruktivnom dispraksijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1982.
 • Koviljka Radulović: Uticaj psihomotorne organizovanosti lako mentalno zaostale dece na prilježnost i uspeh u školi. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981.
 • Predrag Vidojković: Sociodemografske, kliničke i neke epidemiološke karakteritike psihoza na području regiona Niš. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 1980.
 • Branko Gačić: Porodična terapija u lečenju alkoholizma. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977.
 • Dragoslav Ercegovac: Kliničke i elektroencefalografske osobenosti mešovite epilepsije sa psihomotornim i grand mal napadima. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1976.
 • Svetomir Bojanin: Disgrafija dece mlađeg školskog uzrasta kao dispraksička pojava. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1976.
 • Miroslav Antonijević: Psihoze gluvonemih. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1975.
 • Petar Milosavljević: Psihološki i psihopatološki aspekti porodične strukture shizofrenih bolesnika. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1974.
 • Ljubomir Erić: Metodi procenjivanja straha i anksioznosti u psihijatriji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1974.
 • Nevenka Tadić: Psihologija i psihopatologija pokušaja samoubistava kod dece i omladine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1973.
 • Dušan Petrović: Depresivna stanja u starijih osoba. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1972.
 • Predrag Kaličanin: Epidemiološki aspekti shizofrenije u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1970.
 • Slavka Morić-Petrović: Neuropsihijatrijske karakteristike mongolizma u Srbiji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1965