Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Magistarski, master i specijalistički radovi

Magistarski radovi

 

 •  Nataša Vranješ: Epidemiološki pristup psihosomatskoj bolesti u psihijatrijskoj praksi.
 • Periša Simonović: Analiza anksioznosti kod epilepsije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
 • Ana Radojković: Karakteristike govora i jezika dece sa socio-emocionalnim smetnjama. FASPER Beograd, 2010.
 • Bojana Pejušković: Sindrom sagorevanja kod lekara različitih specijalnosti (lekara opšte prakse, psihijatara i hirurga) – uloga ličnosti i strategija za prevladavanje stresa. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
 • Marija Mitković Vončina: Zlostavljanje u detinjstvu i adolescenciji kao faktor rizika za povećanu sklonost odrasle osobe ka zlostavljanju dece. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
 • Olga Čolović: Uticaj poremećaja povezanih sa stresom na kvalitet života. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
 • Ivica Mladenović: Moralno rasuđivanje u alkoholičarskoj porodici – komparativna analiza adolescenata i njihovih roditelja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
 • Ljubica Zamurović-Dunđerović: Molekularno-genetička analiza gena kod pacijenata obolelih od shizofrenije: TH01, RAI1 i PCQAP lokusa. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
 • Olivera Vuković: Analiza odnosa fenomena žudnje i dimenzija ličnosti kod alkoholnih zavisnika: polne razlike. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
 • Tanja Adamović: Psiho-socijalne karakteristike supruga alkoholičara i njihovih primarnih porodica. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
 • Jelena Radosavljev: Stres roditeljstva kod majke i faktori rizika za psihosocijalni razvoj deteta. Filozofski fakultet u Beogradu, Odsek za psihologiju, 2004.
 • Svetlana Zdravković: Psihodinamički aspekti ženskog u analitičkoj psihologiji i ličnom profesionalnom iskustvu. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003.
 • Nevenka Buder: Psihomotorna epilepsija: morfološke promene na CT mozga i korelacija sa EEG nalazima i kliničkom slikom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003.
 • Maja Milovanović: Epidemiološko-klinička studija primarnih glavobolja u dece i adolescenata. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002.
 • Blagoje Kuljić: Uticaj hroničnog stresa na neuroendokrini odgovor na blast povredu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
 • Snežana Filipović: Agresivnost dece u porodici alkoholičara. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 1998.
 • Sara Dimić: Dimenzije ličnosti kod osoba sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
 • Olivera Aleksić: Odnos subkliničkih epileptiformnih pražnjenja i kognitivnih poremećaja dece. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
 • Nataša Ljubomirović: Psihičke posledice stresova rata kod adolscenata. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1997.
 • Dejan Radojković: Prezaštićenost i neurotični poremećaji mladih. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1997.
 • Vesna Dukanac: Kros-kulturalni aspekt ličnosti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1996.
 • Mirjana Jovanović: Uporedna analiza dijagnostičkih kriterijuma hiperkinetskog sindroma kod dece. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1996.
 • Milica Pejović Milovančević: Moral development, self-understanding and forgiveness: comparison between aggressive and prosocial children. University of Notre Dame, Indiana, USA, 1995.
 • Dejan Mandić: Opažaj doživljaja telesnih promena u toku psihoterapije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
 • Bogdan Drakulić: Etički aspekti komunikacije i manipulacije iracionalnim u grupi.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991.
 • Branko Ćorić: Uporedna vrednost vizuelne i kompjuterske obrade EEG signala u istraživanju mentalnih poremećaja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1990.
 • Zoran Stanković: Problemi mladih vezanih za alkohol. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.
 • Smiljka Popović-Deušić: Psihički poremećaji dece i omladine na teritoriji opštine Stari grad. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.
 • Nadežda Krstić: Oštećenja konceptualnog mišljenja kod dece sa lezijama CNS. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1987.
 • Irida Petković: Obezvređivanje ličnosti u delima Frojda, Junga i Adlera. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1986.
 • Nenad Rajšić: Značaj višečasovnog registrovanja EEG-a u diferencijalnoj dijagnozi elektrokonvulzivnih stanja. Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1985
 • Tatjana Popović-Vasilić: Registar alkoholičara i njihov značaj. Stomatološki fakultet u Zagrebu, 1985.
 • Marklena Ivanović: Psihosocijalne karakteristike alkoholičarskog braka. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1983.
 • Snežana Branković: Kvalitativna i kvantitativna obeležja dermatoglifa u osoba sa hromosomskim aberacijama i u njihovih srodnika. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 1981.
 • Andreja Kraigher-Guzina: Pojam anskioznosti odvajanja, njena uloga i značaj u dečjoj psihijatriji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980.
 • Petar Opalić: Kategorija samorealizacije i grupna terapija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1978.
 • Ivana Timotijević-Marković: Uloga i značaj biohemijskih i neurofizioloških pokazatelja u evaluaciji depresivnih stanja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977.
 • Marko Munjiza: Incidencija i prevalencija afektivnih psihoza u Beogradu od 1966. do 1971. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1974.
 • Živana Laća: Ring hromozom u humanoj populaciji – analiza jednog slučaja sa D13R . Laboratorija za humanu genetiku Zavoda za mentalno zdravlje, 1972.
 • Milan Popović: Grupna psihoterapija kao jedna od metoda lečenja shizofrenih bolesnika u bolničkim uslovima. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1971.

 

 Radovi uže specijalizacije

 

 • Željka Košutić: Psihosocijalni prediktori zlostavljanja dece i adolecenata  koji se psihijatrijski leče”.Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2021
 • Maja Milovanović: Depresivnost kod pacijenata sa epilepsijom i njen uticaj na kvalitet života.Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2021
 • Biljana Merdović: Generalizovani tik: prikaz slučaja. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Emina Garibović: Depresivnost roditelja dece sa poremećajem iz autističnog spektra. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017.
 • Goran Gajić: Mentalni poremećaj i procena roditeljske kompetentnosti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
 • Ljubica Vidić: Sudsko-psihijatrijski aspekti poremećaja ličnosti u procesu veštačenja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
 • Olga Čolović: Mehanizmi odbrane kod anksioznih i depresivnih poremećaja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.
 • Slobodan Simić: Procena psihičkog stanja i globalnog funkcionisanja kod shizofrenih pacijenata koji su lišeni poslovne sposobnosti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
 • Vesna Dukanac: Uticaj identifikacionog modela na formiranje psihopatologije adolescenata. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
 • Zagorka Bradić: Kontratransfer u psihoterapiji graničnih pacijenata. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.
 • Andrea Krajger-Guzina: Kratka psihoanalitička psihoterapija dece sa teškoćama odvajanja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
 • Viola Povše-Ivkić: Dete koje muca: analiza slučaja i prikaz tretmana. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
 • Zorka Lopičić: Neverbalni aspekti komunikacije u seansi analitičke psihoterapije.
 • Mira Kostić: Polisimptomatski tik: analiza slučaja i prikaz tretmana. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
 • Milena Karović-Banjac: Disharmoničan razvoj sa psihotizacijom: prikaz slučaja. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
 • Tatjana Govedarica: Hiperkinetičko dete: prikaz slučaja. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
 • Ivana Timotijević: Klinička psihofarmakologija litijuma. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1982.
 • Tomislav Melcer: Socioterapija u kliničkim uslovima. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 1982

   
 

 

Specijalističke akademske studije

 

 • Nataša Srećković Milenković:Pružanje podrške roditeljima dece sa autizmom u razvijanju roditeljskih veština tokom Jasper treninga.Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2022
 • Sanja Leštarević: Imunološke specifičnosti Glioblastoma multiforme i perspektive primene imunoterapije u njegovom lečenju. Farmaceutski fakultet, Univerzitet  u Beogradu, 2021
 • Vanja Mandić Maravić: GABA receptori, agonisti, antagonisti i njihova primena u psihijatrijskim poremećajima. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
 • Ana Podgorac: Menstrualna migrena. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.

 

 Master studije

 

 • Jasmina Bogdanović: Specifičnosti adaptivnih strategija i reagovanja osoba sa urođenim i stečenim telesnim invaliditetom.Fakultet Političkih Nauka, Univerziteta u Beogradu, 2020