Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Služba za farmeceutsku delatnost i laboratorijsku dijagnostiku

 Organizacionu strukturu Službe za farmaceutsku delatnost i laboratorijsku dijagnostiku čine apoteka i biohemijska laboratorija. Bolnička apoteka Instituta za mentalno zdravlje  obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj delatnosti, zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, kao i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom. To podrazumeva odgovorno snabdevanje lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, sanitetskim i potrošnim materijalom, obezbeđivanje racionalne farmakoterapije radi lečenja, poboljšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, koje zaposleni u apoteci obavljaju u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima, kao i kontinuirani proces poboljšavanja upotrebe lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava, odnosno praćenja neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva. Apoteka snabdeva sve organizacione jedinice u Institutu gotovim lekovima i  sanitetskim i potrošnim materijalom.

Biohemijska laboratorija obavlja laboratorijsku dijagnostiku u skladu sa principima i standardima Dobre laboratorijske prakse koristeći pri tom savremenu opremu i reagense vrhunskih svetskih proizvođača. Opremljena je savremenim biohemijskim analizatorom Roshe Cobas C311, hematološkim aparatom i ostalim sredstvima i materijalima neophodnim za kvalitetnu laboratorijsku dijagnostiku. U biohemijskoj laboratoriji se rade biohemijske i hematološke analize, analize urina, testovi detekcije psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz urina, određivanja koncentracija lekova. Biohemijske analize koje se rade su: određivanje koncentracije glukoze, proteina, albumina, kreatinina, uree, mokraćne kiseline, bilirubina (direktan i ukupan); CRP (c reaktivni protein) određivanje aktivnosti enzima: ALT, AST, ALP, gama GT, CK (kreatin kinaza); analiza lipidnog statusa: holesterol, HDL - holesterol, LDL - holesterol  i trigliceridi; određivanje koncentracije elektrolita: kalijum, natrijum, hlorid; određivanje koncentracije lekova u krvi ( valproata, karbamazepina, fenobarbitona i litijuma). Sem kvantitativnog odredjivanja biohemijskih parametara iz uzoraka krvi, rade se kvalitativni pregled urina sa sedimentom. Kontrola rada se vrši svakodnevno standardizovanim kontrolnim materijalima, i mesečno spoljašnje kontrole za biohemijske, hematološke parametre i lekove.
Služba učestvuje u javnim nabavkama za potrebe zdravstvene ustanove, gotovih lekova, medicinskog potrošnog i sanitetskog materijala, izveštava o utrošku lekova, medicinskih sredstava, potrošnog i sanitetskog materijala (mesečno, kvartalno, godišnje) upravi zdravstvene ustanove, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja i prati administrativno i finansijsko poslovanje.

Šef službe:

Magistar farmacije, Aleksandra Todorović

Apoteka:

Magistar farmacije, Aleksandra Todorović

Kontakt: 011 33 07 597, 011 33 07 623